Čo sa oplatí mať poistené a čo nie?

V dnešnej dobe sa pri rizikovom životnom poistení častokrát stretávame s ponukou prevyšujúcu dopyt. Ako sa však v jednotlivých ponukách a pripoisteniach vyznať? Určite odporúčame sa poradiť s odborníkom, avšak v nasledujúcom článku Vám túto otázku zodpovieme.

Aktuálnu ponuku pripoistení môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Prvou skupinou sú hlavné pripoistenia nevyhnutné na každej kvalitne nastavenej poistnej zmluve. Druhou skupinou sú vedľajšie pripoistenia, ktoré jednoznačne stoja za zváženie, no neplnia úlohu hlavných pripoistení.

Pripomeňme si, že zmyslom rizikového životného poistenia je mať kryté najvážnejšie riziká. Je síce nízka pravdepodobnosť, že nastanú, ale v prípade ich vzniku zásadne ovplyvnia finančný rozpočet a životnú situáciu. Tieto riziká sú predmetom práve hlavných pripoistení.

Pre stručnosť sa v tomto článku nevenujeme správnemu nastaveniu poistných súm, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu danej zmluvy. Inak povedané, aj zmluva so správnymi pripoisteniami môže mať zle nastavené poistné sumy.

Uveďme teraz jednotlivé skupiny pripoistení a vysvetlime si ich zmysel.

Hlavné pripoistenia

Pripoistenia v tejto skupine môžeme pomenovať „musthave“ (je nutné ich mať). Bez týchto pripoistení by vôbec nemala zmluva vzniknúť.

Smrť: pripoistenie pokrývajúce pohrebné náklady či zabezpečenie rodiny. Pripoistenie mimoriadne dôležité pre klientov s deťmi či úverom.

Invalidita: odporúčame mať pripoistenú už čiastočnú invaliditu, teda pokles schopnosti pracovať už od 40 %. Zo štatistického úradu vyplýva, že takmer v 96 % prípadoch je invalidita určená ako následok choroby a nie úrazu. Na Slovensku je aktuálne vyplácaných približne 250 000 invalidných dôchodkov.

Kritické ochorenia: zmyslom pripoistenia je pre klienta dostať finančnú injekciu v prípade diagnostiky jedného alebo aj viacerých civilizačných ochorení (kardiovaskulárne ochorenia, mozgová príhoda, rakovina,…). Na Slovensku  každoročne pribudne takmer 40 000 onkologických pacientov.

Trvalé následky úrazu: klient pri poistnom plnení dostáva odškodné za trvalé poškodenie tela následkom úrazu (popáleniny, amputácie končatín, vypichnuté oko, následky ťažších zlomenín,…). Výška poistného plnenia sa odvíja od závažnosti takéhoto poškodenia.

Vedľajšie pripoistenia

Riziká v tejto skupine stoja za zváženie každého klienta individuálne, nakoľko nie pre každého sú rovnako dôležité.Možno ich tiež nazvať „nice to have“ (je fajn ich mať).

Denná dávka pri PN: toto pripoistenie má opodstatnenie pre klienta, u ktorého vie mať dlhodobé a dočasné zníženie príjmu vážne následky. Pripoistenie je nevyhnutné pri SZČO, ktorá si platí minimálne odvody. Nemá zmysel napríklad pri klientoch, ktorým zamestnávateľ dopláca rozdiel medzi bežným platom a výškou nemocenskej dávky zo Sociálnej poisťovne.

Chirurgický zákrok: pripoistenie, ktoré vie klientovi poskytnúť kompenzáciu napr. pri doplatku za nadštandardné lôžko v nemocnici, ako príspevok na liečbu, nákup liekov či zdravotníckych pomôcok. Poistné plnenia z tohto pripoistenia sú pomerne časté a vyplácajú sa už pri jednoduchších chirurgických zákrokoch (napr. odstránenie materského znamienka, cisársky rez, šitie reznej rany,…).

Medzi ďalšie vedľajšie pripoistenia patria napríklad: denne odškodné pri úrazoch, denná dávka pri pobyte v nemocnici či rôzne špecifické druhy úrazov (popáleniny, napadnutie zvieraťom,…). Tieto pripoistenia majú spoločného menovateľa – ich cena je v pomere ku výške poistného plnenia vysoká. Takéto pripoistenia kryjú menej závažné až banálne riziká, ktoré spravidla vážnejšie nenarušia finančný rozpočet klienta. Ten by mal byť práve pre takéto prípady „poistený“ vlastnou finančnou rezervou.

Zosumarizovali sme si skupiny pripoistení z hľadiska ich dôležitosti (hlavné a vedľajšie) a stručne vysvetlili, prečo do danej skupiny spadajú. Pri výbere správnych pripoistení treba brať do úvahy aktuálne potreby klienta, ako aj správne nastavenie poistných súm. Upozorňujeme, že názvy pripoistení sa môžu v poisťovniach líšiť, preto je na mieste byť pri voľbe pripoistení obozretný a zveriť nastavenie zmluvy odborníkovi.

Mám záujem o nezáväznú konzultáciu