Do čoho investovať?

Pýtate sa kedy máte začať investovať peniaze, v akej výške a do čoho?

Základným kameňom zdravých financií je v prvom rade finančná rezerva – ľahko dostupné peniaze vo výške 3 až 6-násobku mesačných výdavkov pre prípad straty zamestnania alebo neočakávaných výdavkov. Ak ich už máte, je namieste uvažovať o dlhodobejšom investovaní.

Slováci najčastejšie investujú prostredníctvom týchto nástrojov:

  • investičné a kapitálové životné poistenie
  • akciové indexy (ETF)
  • investovanie do podielových fondov
  • Iné spôsoby investovania (zmenky, dlhopisy)

Investičné a kapitálové životné poistenie

S poľutovaním musíme konštatovať, že tieto produkty sú aj naďalej často ponúkaným riešením dlhodobého investovania. Dôkazom je, že na Slovensku je aktuálne až približne 2,7 milióna platných zmlúv investičného a kapitálového životného poistenia, alebo ľudovo povedané „poistiek so sporením“.

Sú založené na pravidelnom platení poistného, pričom pri dožití konca poistky vyplatí poisťovňa buď vopred dohodnutú sumu (Kapitálové poistenie) alebo aktuálny stav investičného účtu v poistke (Investičné poistenie). Hlavným problémom pri „poistke so sporením“ je fakt, že poisťovňa v tomto procese pôsobí len ako medzičlánok medzi Vami (investor) a investičnou spoločnosťou. Oproti priamemu investovaniu cez investičnú spoločnosť to pre Vás znamená zbytočné poplatky pre poisťovňu, ktorým sa môžete vyhnúť. Tejto téme sa plánujeme bližšie venovať v samostatnom článku.

Zdroj: dennikn.sk

Akciové Indexy (ETF)

Akciové indexy ETF (z anglického „Exchange Traded Fund“) sú špecifickým druhom cenného papiera, ktorý je obchodovaný na burze. Sú vo svojej podstate tiež typom akciových fondov v tom zmysle, že portfólio cenných papierov tvoria akcie, no tie indexové sú spravované pasívne. To znamená, že zloženie portfólia v takomto fonde nie je aktívne riadené manažérom portfólia, ale je naviazané na určitý akciový index, ktorý kopíruje vývoj trhu. Vyznačuje sa zároveň širokou diverzifikáciou – investuje sa teda do akcií firiem v rôznych odvetviach, prípadne dokonca na rôznych kontinentoch, čím sa výrazne znižuje riziko. Napríklad pri akciovom indexe S&P 500 investujete do 500 najväčších spoločností na americkej burze.

 K ich ďalším výhodám patrí rýchly nákup a predaj a tiež sú na Slovensku oslobodené od platenia dane zo zisku, pokiaľ ich držíte aspoň 1 rok.

Pri Akciových indexoch odporúčame investičný horizont minimálne 10 – 15 rokov. Odmenou za dodržanie investičnej doby je nadštandardný výnos, ktorý v bankových produktoch dosiahnete len veľmi ťažko.

Zdroj: Bloomberg.com

Investovanie do podielových fondov

Tento typ investovania je formou kolektívneho investovania veľkého množstva malých investorov, ktorí vložia svoje úspory do fondu spravovaného profesionálnym správcom, a ten za sumu týchto investícií podľa vopred stanovenej investičnej stratégie nakupuje cenné papiere. Každý vkladateľ sa tak podieľa vo výške svojho podielu na investíciách fondu aj výnosoch z nich. Väčšina investícií v podielových fondoch v súčasnosti smeruje do dlhopisových a akciových fondov.

V prípade dlhopisových fondov tvoria portfólio cenných papierov predovšetkým vládne dlhopisy, sú vhodné pre ľudí hľadajúcich konzervatívnejšiu investíciu aspoň na 2 až 3 roky a sú dobrou alternatívou k termínovaným účtom v bankách.

Akciové fondy sa vyznačujú najvyššími výnosmi ale aj ich vysokou kolísavosťou (volatilitou). Odporúčame pri nich investičný horizont minimálne 10 rokov.

Iné spôsoby investovania (firemné dlhopisy, zmenky)

Pri dlhopisoch ide o úver, v rámci ktorého požičiavame dlžníkovi  dohodnutú sumu a on sa zaväzuje nám túto sumu vrátane dohodnutých úrokov v určenom čase vrátiť. Pri zmenách je princíp takmer totožný, preto sa nasledovné riadky týkajú oboch typov investovania.

V posledných rokoch sú na Slovensku veľmi populárne práve firemné dlhopisy a zmenky. Firmy, ktoré tieto cenné papiere ponúkajú ich častokrát prezentujú ako garantovanú investíciu s vysokým výnosom. Upozorňujeme, že v týchto prípadoch musíte byť obzvlášť obozretný, ktorej firme požičiate svoje peniaze, pretože firmy si takýmto spôsobom financujú investičné projekty. Tieto investičné projekty sú spravidla naviazané na s.r.o. spoločnosti, ktoré sú vytvorené len na konkrétny projekt a v prípade komplikácií prípadne zlyhania projektu môžu ísť s.r.o. do bankrotu a Vy môžete ľahko prísť o svoje peniaze. Na druhej strane pri renomovaných veľkých investičných domoch je pre spoločnosti dôležité ich renomé a preto je málo pravdepodobné, že by Vám peniaze nevyplatili. Ďalšie by im už totiž žiadny človek nezveril.

Zhrnutie

Nech už sa rozhodnete investovať úspory akýmkoľvek spôsobom, treba si najskôr vytvoriť dostatočnú finančnú rezervu. Pri samotnom investovaní sa za posledných 20 rokov ako najideálnejšie riešenie pre bežného človeka hľadajúceho stabilnú inestíciu ukazuje práve investovanie do akciových ETF indexov.

Ak máte záujem o osobnú konzultáciu a nastavenie investovania na mieru pre Vás, neváhajte nás kontaktovať.