Podielové fondy

Hľadáte vhodné a dostupné spôsoby investovania? V tomto článku si povieme o tom, ako funguje investovanie prostredníctvom podielových fondov a pre koho je vhodné.

Investovanie do podielových fondov je pre drobných investorov, teda bežných ľudí, najpopulárnejší spôsob ako investovať do cenných papierov bez nutnosti sledovať pohyby na burze.

Podstata investovania do podielových fondov

Tento typ investovania je formou kolektívneho investovania veľkého množstva malých investorov, ktorí vložia svoje úspory do fondu spravovaného profesionálnym správcom – správcovskou spoločnosťou. Vďaka tomu môže tento správca za sumu týchto vkladov podľa stanovenej investičnej stratégie fondu nakúpiť veľký počet cenných papierov (dlhopisov alebo akcií). Nákupom cenných papierov rôznych spoločností sa znižuje investičné riziko, ktoré vzniká pri individuálnom investovaní. Každý podielnik fondu sa formou nákupu podielových listov podieľa na investíciách celého fondu aj na výnosoch z nich. Aktíva fondu sú pritom spravované oddelene od majetku správcovskej spoločnosti, to znamená, že Vaše peniaze sú riadené nezávisle na aktívach tejto spoločnosti.

Väčšina investícií v súčasnosti smeruje do otvorených podielových fondov, do ktorých je možné voľne investovať a investované prostriedky voľne vyberať, pričom vyplatenie podielu nie je viazané na uplynutie doby, na ktorú bol fond založený.

Typy podielových fondov

Rozlišujeme najmä fondy peňažného trhu, dlhopisové, akciové alebo zmiešané, prípadne indexové podielové fondy.

Peňažné fondy alebo fondy peňažného trhu investujú do cenných papierov ako sú napríklad zmenky a šeky alebo štátne pokladničné poukážky so splatnosťou do jedného roka. Vyznačujú sa nízkym kolísaním hodnoty a vysokou bezpečnosťou pre investora ale aj nízkymi výnosmi, pričom sú dobrou alternatívou
k termínovaným vkladom alebo sporiacim účtom v bankách.

V prípade dlhopisových fondov tvoria portfólio cenných papierov predovšetkým vládne alebo firemné dlhopisy. Sú vhodné pre ľudí hľadajúcich investíciu s nižším investičným horizontom 3 až 5 rokov.

Akciové fondy investujú do akcií firiem o ktorých predpokladajú, že sa im bude v budúcnosti dariť, ideálne volia akcie firiem z rôznych sektorov alebo dokonca z rôznych regiónov, čím sa výrazne znižuje investičné riziko. Vyznačujú sa najvyššími výnosmi ale aj ich vysokou kolísavosťou (volatilitou). Odporúča sa pri nich preto najdlhší investičný horizont, a to aspoň 10-15 rokov. Indexové podielové fondy kopírujú akciový trh na základe indexu vývoja cien na trhu – akcie do fondu teda nakupuje správca fondu na základe kopírovania zvoleného indexu. Do povedomia ľudí na Slovensku sa dostali najmä vďaka druhému pilieru.

Osobitnou výhodou investovania do podielových fondoch na rozdiel od sporenia na bežnom alebo termínovanom účte je tzv. odložená daňová povinnosť. Kým peňažné prostriedky na týchto účtoch sa zdaňujú zrážkovou daňou každý rok a zrazená suma sa vám už teda neúročí, pri podielových fondoch sa postupne začínajú úročiť aj úroky (tzv. zložené úročenie -> úroky z úrokov) a k zdaneniu zisku dochádza až pri výbere peňažných prostriedkov po odpredaní podielových listov. V prípade tzv. ETF Indexov, pri ktorých nenakupujete podielové listy daného podielového fondu ale priamo cenné papiere na burze dochádza po 1 roku od nákupu dokonca k oslobodeniu od dane.

Pri podielových fondoch je dôležité pripomenúť, že výnos nie je garantovaný. Prezentované výšky výnosov sú len odhadované výnosy vypočítané na základe historickej výnosnosti fondu, no pri pravidelnosti investovania a dodržaní investičného horizontu nie je problém tieto výnosy dosahovať.

Zhrnutie

Výhodami investovania do podielových fondov sú najmä diverzifikované portfólio znižujúce riziko, možnosť odpredať podiely prakticky kedykoľvek (vysoká likvidita) a výnosy vyššie ako na bežných sporiacich účtoch alebo pri termínovaných vkladoch. Nevýhodou je najmä spomínaný aktívny spôsob správy fondu, ktorý sa odráža na poplatkoch. Aj preto investovaniu do fondov v súčasnosti kraľujú pasívne spravované indexové fondy, ktoré vďaka pasívnemu spravovaniu výrazne šetria na poplatkoch. Ako som spomínal vyššie, v prípade ETF Indexov sú výnosy z nich navyše oslobodené od dane. Budeme sa im preto podrobne venovať v samostatnom článku.

Pokiaľ Vás možnosť investovania do podielových fondov a ich benefity oslovili, no nemáte popri práci či rodine dostatok priestoru lepšie sa oboznamovať s ponukou fondov a často zložitými pravidlami pri investovaní, nechajte si poradiť od odborníkov. Poradíme Vám ako správne využiť investičné príležitosti pri poklesoch na trhu, cost averaging effect pri pravidelnom investovaní alebo ako eliminovať menové riziko.